Všeobecné obchodné podmienky


Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Vydavateľstvo Saga, s.r.o. so sídlom Jenisejská 59, 04012 Košice, IČO: 54707889, DIČ: 2121764942, zapísanej v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I, oddiel Sro, vložka 54561/V pre predaj kníh prostredníctvom internetového obchodu umiestneného na webovej adrese www.vydavatelstvosaga.sk


Úvodné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") spoločnosti Vydavateľstvo Saga, s.r.o., so sídlom Jenisejská 59, 04012 Košice, IČO: 54707889, DIČ: 2121764942, zapísanej v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I, oddiel Sro, vložka 54561/V (ďalej len "predávajúci") upravujú práva a povinnosti spoločnosti Vydavateľstvo Saga, s.r.o. a jej zákazníkov, ktoré vyplývajú zo zmluvného vzťahu na základe uzatvorenej kúpnej zmluvy.


Vymedzenie pojmov

Na základe potrieb definovaných VOP sú vymedzené niektoré základné pojmy ako predávajúci, kupujúci, spotrebiteľ a dodávateľ:

Predávajúcim je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania, alebo osoba konajúca v jej mene alebo na jej účet. Predávajúcim je spoločnosť Vydavateľstvo Saga, s.r.o, ktorá prevádzkuje internetový obchod www.vydavatelstvosaga.sk, ktorý sa zameriava na predaj kníh.

Kupujúcim je zákazník, ktorý na základe kúpnej zmluvy vstupuje do zmluvného vzťahu s predávajúcim.

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

Dodávateľom je podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodal predávajúcemu výrobok a ktorého činnosť neovplyvňuje vlastnosti výrobku.


Objednanie tovaru a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Internetový obchod www.vydavatelstvosaga.sk obsahuje podstatné informácie o knižných tituloch, vrátane ich cien, ktoré sú uvedené bez DPH, keďže spoločnosť Vydavateľstvo Saga, s.r.o. nie je platcom DPH.

Pre uskutočnenie objednávky je v prvom rade potrebné vložiť tovar do košíka a následne buď vyplniť pripravený objednávkový formulár, alebo pokračovať v nakupovaní na stránke e-shopu. Objednávkový formulár obsahuje informácie o mene a priezvisku kupujúceho, o bydlisku, na ktoré sa má kupujúcemu tovar dodať, o spôsobe úhrady kúpnej ceny, o spôsobe doručenia objednaného tovaru. Formulár tiež obsahuje kolónky s emailovou adresou, na ktorú budú kupujúcemu zaslané informácie o objednávke (číslo objednávky, názov a špecifikácia tovaru, údaje o cene tovaru a o cene poštovného a balného, údaje o mieste dodania, predpokladané dodacie lehoty a iné...), a telefónne číslo pre dopravcu.

Pred zaslaním objednávky je kupujúcemu umožnené skontrolovať a zmeniť údaje, ktoré do objednávkového formulára vložil. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "Objednať s povinnosťou platby". Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne potvrdí obdržanie objednávky na emailovú adresu kupujúceho, ktorú uviedol v objednávke.

Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

Za uzatvorenie kúpnej zmluvy sa považuje moment odoslania riadne vyplneného formulára objednávky.


Dodacie a platobné podmienky

Tovar, ktorý je skladom, predávajúci odošle spravidla do troch pracovných dní od prijatia platby na svoj účet. Ak predávajúci nesplní túto lehotu, kupujúci mu poskytne dodatočnú lehotu na dodanie tovaru. Ak predávajúci nedodá tovar ani v tejto lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy. V takom prípade bude kupujúcemu vrátená kúpna cena na ním uvedený bankový účet do 14 dní. Dôležité je prihliadať na dátumy vydania kníh. V prípade predobjednávok titulov je dodanie možné až po reálnej výrobe, spustení predaja a naskladnení titulu.

Miestom dodania je adresa na území Slovenskej republiky, ktorú kupujúci uviedol v objednávke ako miesto dodania tovaru. Predávajúci je povinný dodať tovar kupujúcemu na adresu dohodnutú v objednávkovom formulári. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo dohodnuté, bude kupujúci hradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru.

Predávajúci tovar doručí Slovenskou poštou.

Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s poštovným a balným v dohodnutej výške.

Poštovné a balné je nasledujúce:
Slovenská pošta - 2,90 €

Platba na dobierku nie je možná. Kupujúci môže v e-shope využiť jednu z dvoch možností úhrady kúpnej ceny, a to buď Bankový prevod, alebo Platbu kartou.


Reklamácia tovaru

Záručná doba na tovar zakúpený v internetovom obchode www.vydavatelstvosaga.sk je 24 mesiacov a začína plynúť od momentu prevzatia tovaru kupujúcim.

Ak má tovar vady, ktoré sa dajú odstrániť, kupujúci má podľa §622 Občianskeho zákonníka (z. č. 40/1964 Sb.) právo požadovať od predávajúceho buď bezplatné, včasné a riadne odstránenie vady, alebo výmenu tovaru. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Práva zo zodpovednosti za vady veci sa uplatňujú u predávajúceho. Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

Ak chce kupujúci tovar reklamovať, odporúča sa mu, aby o tom vopred informoval internetový obchod na emailovej adrese saga(@)vydavatelstvosaga.sk a až následne tovar poslal na nižšie uvedenú adresu ako doporučenú zásielku (nie na dobierku). Kupujúci k reklamovanému tovaru priloží vyplnený reklamačný formulár (nájdete ho na konci stránky, pod Záverečnými ustanoveniami), ako aj faktúru, ktorá mu bola dodaná spolu s tovarom a ktorá slúži ako záručný list.

Adresa na zaslanie tovaru na reklamáciu:
Vydavateľstvo Saga, s.r.o.
Jenisejská 59
04012 Košice

Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie späť kupujúcemu.

Vybavenie reklamácie sa zrealizuje jedným z nasledujúcich zákonných spôsobov uvedených v §2 písm. m) z. č. 250/2007 Z. z. (Zákon o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov):

  • odovzdaním opraveného tovaru
  • výmenou tovaru
  • vrátením kúpnej ceny tovaru
  • vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru
  • písomnou výzvou na prevzatie plnenia
  • odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru

Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie (odovzdanie opraveného výrobku, výmena výrobku, vrátenie kúpnej ceny výrobku, vyplatenie primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo odôvodnené zamietnutie) ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Predávajúci o výsledku informuje kupujúceho prostredníctvom emailu.

Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je potrebné oznámiť ihneď, najneskôr do 48 hodín od prevzatia zásielky emailom na adresu saga(@)vydavatelstvosaga.sk. Neskoršie reklamácie bude možné uznať len ak kupujúci preukáže, že tovar mal reklamované vady už v čase jeho prevzatia. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.

Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Náklady spojené s odborným posúdením znáša predávajúci v plnom rozsahu.


Odstúpenie od zmluvy

Podľa § 7 ods. 1 z. č. 102/2014 Z. z. (Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov) môže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa

  • prevzatia tovaru na základe zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru,
  • uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo
  • uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.

Podľa § 7 ods. 6 písm. j) tiež platí, že spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale.

Spotrebiteľ môže podľa §8 príslušného zákona uplatniť svoje právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy písomne buď jeho odoslaním v listinnej podobe cez Slovenskú poštu na adresu vydavateľstva, alebo odoslaním formulára na emailovú adresu saga(@)vydavatelstvosaga.sk. Formulár pre odstúpenie od zmluvy nájdete na konci stránky, pod Záverečnými ustanoveniami.

Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo predávajúcemu odoslané najneskôr v posledný deň lehoty.

Odstúpením od zmluvy sa kúpna zmluva ruší od začiatku. Zákazník môže uplatniť odstúpenie od zmluvy aj len vo vzťahu k časti predmetu zmluvy (ak predmetom zmluvy, teda záväznej objednávky, bolo dodanie viacerých titulov) a v takom prípade sa zmluva ruší len v tejto časti.

Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť predávajúcemu na adresu vydavateľstva uvedenú nižšie. Lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Spotrebiteľovi sa odporúča zaslať tovar doporučenou zásielkou (nie na dobierku). Spotrebiteľ k tovaru priloží aj faktúru, ktorá mu bola dodaná spolu s tovarom a ktorá slúži ako záručný list. Lehota na vrátenie tovaru sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Náklady spojené s vrátením tovaru znáša kupujúci.

Adresa na zaslanie tovaru:
Vydavateľstvo Saga, s.r.o.
Jenisejská 59
04012 Košice

Kupujúcemu sa odporúča vrátiť tovar kompletný, nepoškodený, nepoužívaný a ak je to možné, aj v pôvodnom obale. V opačnom prípade bude kupujúci zodpovedať za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku neprimeraného zaobchádzania s tovarom.


Alternatívne riešenie sporov

Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na jeho predchádzajúcu žiadosť o nápravu vybavenia reklamácie odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.

Úlohou subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa z. č. 391/2015 Z. z., je dosiahnuť zmierlivé vyriešenie sporu medzi stranami sporu.

Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI):

Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna 3, P.O.BOX A-35, 040 65 Košice 1
Odbor výkonu dozoru
ke@soi.sk
tel. č.: 055/729 07 05, 055/622 76 55
fax.: 055/622 46 95

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ (fyzická osoba), ktorý pri uzatvorení a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť aj vtedy, ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur.

Alternatívne riešenie sporov orgánmi alternatívneho riešenia sporov je bezodplatné. Subjekt alternatívneho riešenia sporov však môže podľa § 22 ods. 2 z. č. 391/2015 Z. z. (Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov) požadovať od spotrebiteľa úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu v sume, ktorú zverejní na svojom webovom sídle. Poplatok nesmie presiahnuť sumu 5€ vrátane DPH. Oprávnená právnická osoba môže od spotrebiteľa požadovať zaplatenie poplatku najskôr súčasne so zaslaním oznámenia o začatí alternatívneho riešenia sporu.


Podmienky ochrany osobných údajov

Informácie a podmienky o osobných údajoch, ich spracovávaní a ochrane nájdete tu.


Záverečné ustanovenia

Akékoľvek zmeny v týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.vydavatelstvosaga.sk a Vydavateľstvo Saga, s.r.o. si vyhradzuje právo ich jednostranne meniť alebo dopĺňať.

Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, založené kúpnou zmluvou, sa budú riadiť ustanoveniami tejto kúpnej zmluvy, ustanoveniami týchto VOP a slovenského Občianskeho zákonníka (z. č. 40/1964 Zb.), pričom ustanovenia zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami VOP a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov. Ustanovenia VOP majú prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení kúpnej zmluvy alebo týchto VOP je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie novým a platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.

Kontaktné údaje predávajúceho:

Vydavateľstvo Saga, s.r.o.
Jenisejská 59
04012 Košice
Email: saga(@)vydavatelstvosaga.sk

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť a platnosť dňom 12.10.2023